Ratatouille

Ingredients

  • Squash
  • Eggplant
  • Sweet pepper
  • A tomato
  • Mozzarella cheese

Weight: 310g

75